پترو گستر پارس


معرفی


1
2
0

کالا انتخاب شده

لوله
1
چین
1
پترو گستر پارس
0
112000
1398-04-23 10:57:42

کالا ها

لوله
2
اهواز
2
پترو گستر پارس
0
110000
1398-04-23 10:57:56
لوله
1
چین
1
پترو گستر پارس
0
112000
1398-04-23 10:57:42


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
250000
0
اهواز
1
1398-03-12 15:40:16
لوله اتصالات نیک پنجه
7250
7200
چین
1
1398-04-18 17:00:29
پایپ متال
7230
7130
چین
1
1398-04-18 17:06:44
ضایعات عینی
7250
7150
چین
1
1398-04-18 17:35:07