پترو گستر پارس


معرفی


1
2
0

کالا انتخاب شده

لوله
2
اهواز
2
پترو گستر پارس
0
110000
1398-04-23 10:57:56

کالا ها

لوله
2
اهواز
2
پترو گستر پارس
0
110000
1398-04-23 10:57:56
لوله
1
چین
1
پترو گستر پارس
0
112000
1398-04-23 10:57:42


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
480000
0
اهواز
2
1398-03-12 15:40:54
تناژ آسیا
160000
0
چین
2
1398-04-16 14:29:00
آریا صنعت خاتم
500
0
چین
2
1398-04-18 13:36:01
حسنلو
6150
0
چین
2
1398-04-18 14:36:56