آهن علیرضا


معرفی


5
5
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
آهن علیرضا
0
4220
1398-04-23 11:00:27

کالا ها

میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
آهن علیرضا
0
4180
1398-04-23 11:02:37
میلگرد
10
قزوین
A3
12 متری
مشکی
10
آهن علیرضا
0
4170
1398-04-23 11:01:26
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
آهن علیرضا
0
4220
1398-04-23 11:00:27
میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
آهن علیرضا
0
4160
1398-04-22 17:54:11
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
آهن علیرضا
0
4180
1398-04-22 17:53:25


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22