بهاران


معرفی


110
68
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
بهاران
0
4150
1398-04-23 11:01:46

کالا ها

میلگرد
22
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
22
بهاران
0
4000
1398-04-29 13:45:48
میلگرد
16
پرشین
A3
12 متری
مشکی
16
بهاران
0
3990
1398-04-29 13:45:34
میلگرد
18
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
18
بهاران
0
3990
1398-04-29 13:45:25
میلگرد
14
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
14
بهاران
0
3990
1398-04-29 13:45:18
میلگرد
16
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
16
بهاران
0
4000
1398-04-29 13:44:59


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22