آهن الات صادقی


معرفی


1
1
0

کالا انتخاب شده

لوله
2
اهواز
2
آهن الات صادقی
0
114000
1398-04-23 11:23:32

کالا ها

لوله
2
اهواز
2
آهن الات صادقی
0
114000
1398-04-23 11:23:32


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
480000
0
اهواز
2
1398-03-12 15:40:54
تناژ آسیا
160000
0
چین
2
1398-04-16 14:29:00
آریا صنعت خاتم
500
0
چین
2
1398-04-18 13:36:01
حسنلو
6150
0
چین
2
1398-04-18 14:36:56