اهن الات عزیز زاده


معرفی


6
4
0

کالا انتخاب شده

ورق
چین
ST37
6 متری
10
1/5
اهن الات عزیز زاده
6750
0
1398-04-23 11:30:15

کالا ها

ورق
مبارکه
1.5
اهن الات عزیز زاده
0
6750
1398-06-26 12:39:28
ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
20
2
اهن الات عزیز زاده
0
5500
1398-04-23 17:04:14
ورق
چین
ST37
6 متری
10
1/5
اهن الات عزیز زاده
6750
0
1398-04-23 11:30:15
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2
1
اهن الات عزیز زاده
0
5900
1398-04-23 11:29:16


قیمت پیشنهادی

تامین فولاد
3200
0
اکسین
1397-12-05 02:21:21
فولاد ملی
2920
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
17600
0
مبارکه
1399-10-17 11:49:22