خان بابایی


معرفی


2
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2
1
خان بابایی
0
6720
1398-04-23 11:52:22

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2
1
خان بابایی
0
6720
1398-04-23 11:52:22
نبشی
3
شکفته مشهد
6 متری
3
2
خان بابایی
0
4680
1398-04-23 11:49:44


قیمت پیشنهادی

برشکاری حسینی نسب
3020
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
اهن الات حیدری
3200
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
برشکاری نقوی
2970
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
برشکاری نقوی
2970
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21