آهن آلات علی صادقی


معرفی


2
3
0

کالا انتخاب شده

لوله
1
چین
1
آهن آلات علی صادقی
0
200000
1398-04-23 12:10:34

کالا ها

لوله
سپنتا
2
آهن آلات علی صادقی
1885000
0
1398-04-25 16:45:03
لوله
چین
آهن آلات علی صادقی
0
215000
1398-04-23 12:11:21
لوله
1
چین
1
آهن آلات علی صادقی
0
200000
1398-04-23 12:10:34


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
250000
0
اهواز
1
1398-03-12 15:40:16
لوله اتصالات نیک پنجه
7250
7200
چین
1
1398-04-18 17:00:29
پایپ متال
7230
7130
چین
1
1398-04-18 17:06:44
ضایعات عینی
7250
7150
چین
1
1398-04-18 17:35:07