رادین پولاد شهر


معرفی


4
4
0

کالا انتخاب شده

لوله
1
چین
1
رادین پولاد شهر
0
230000
1398-04-23 12:24:17

کالا ها

لوله
1
سپاهان
1
3
تست آب توکار
رادین پولاد شهر
0
990000
1398-04-23 12:30:24
لوله
2
اهواز
2
رادین پولاد شهر
0
4600000
1398-04-23 12:29:52
لوله
چین
رادین پولاد شهر
0
340000
1398-04-23 12:24:48
لوله
1
چین
1
رادین پولاد شهر
0
230000
1398-04-23 12:24:17


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
250000
0
اهواز
1
1398-03-12 15:40:16
لوله اتصالات نیک پنجه
7250
7200
چین
1
1398-04-18 17:00:29
پایپ متال
7230
7130
چین
1
1398-04-18 17:06:44
ضایعات عینی
7250
7150
چین
1
1398-04-18 17:35:07