رادین پولاد شهر


معرفی


4
4
0

کالا انتخاب شده

لوله
2
اهواز
2
رادین پولاد شهر
0
4600000
1398-04-23 12:29:52

کالا ها

لوله
1
سپاهان
1
3
تست آب توکار
رادین پولاد شهر
0
990000
1398-04-23 12:30:24
لوله
2
اهواز
2
رادین پولاد شهر
0
4600000
1398-04-23 12:29:52
لوله
چین
رادین پولاد شهر
0
340000
1398-04-23 12:24:48
لوله
1
چین
1
رادین پولاد شهر
0
230000
1398-04-23 12:24:17


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
480000
0
اهواز
2
1398-03-12 15:40:54
تناژ آسیا
160000
0
چین
2
1398-04-16 14:29:00
آریا صنعت خاتم
500
0
چین
2
1398-04-18 13:36:01
حسنلو
6150
0
چین
2
1398-04-18 14:36:56