نوید فلز امین


معرفی


5
3
0

کالا انتخاب شده

لوله
2
اهواز
2
نوید فلز امین
0
160000
1398-04-23 12:47:14

کالا ها

لوله
2
اهواز
2
نوید فلز امین
0
160000
1398-04-23 12:47:14
لوله
چین
نوید فلز امین
0
325000
1398-04-22 17:37:28
لوله
¾
قزوین
¾
2
نوید فلز امین
0
9200
1398-04-22 17:35:52


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
480000
0
اهواز
2
1398-03-12 15:40:54
تناژ آسیا
160000
0
چین
2
1398-04-16 14:29:00
آریا صنعت خاتم
500
0
چین
2
1398-04-18 13:36:01
حسنلو
6150
0
چین
2
1398-04-18 14:36:56