فروشگاه معرفت اله صادقی


معرفی


3
2
0

کالا انتخاب شده

لوله
1
چین
1
فروشگاه معرفت اله صادقی
0
11350
1398-04-23 12:53:04

کالا ها

لوله
2
اهواز
2
4
تست آب توکار
فروشگاه معرفت اله صادقی
0
114000
1398-04-23 12:54:22
لوله
1
چین
1
فروشگاه معرفت اله صادقی
0
11350
1398-04-23 12:53:04


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
250000
0
اهواز
1
1398-03-12 15:40:16
لوله اتصالات نیک پنجه
7250
7200
چین
1
1398-04-18 17:00:29
پایپ متال
7230
7130
چین
1
1398-04-18 17:06:44
ضایعات عینی
7250
7150
چین
1
1398-04-18 17:35:07