گروه صنعتی دراژ


معرفی


2
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
هفت الماس
ابعادی
1.25
1
گروه صنعتی دراژ
0
8150
1398-04-23 13:06:03

کالا ها

ورق
هفت الماس
ابعادی
1
1.25
گروه صنعتی دراژ
0
8300
1398-04-23 13:07:11
ورق
هفت الماس
ابعادی
1.25
1
گروه صنعتی دراژ
0
8150
1398-04-23 13:06:03


قیمت پیشنهادی

آهن آلات عرفان
3820
0
هفت الماس
1397-12-05 02:21:21
اهن جهان
3880
0
کاشان
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
9300
هفت الماس
1398-01-27 09:29:29
آهن آلات حیدریان
0
8740
هفت الماس
1398-01-29 09:08:47