آهن الات علی مولائی


معرفی


1
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1.25
1
آهن الات علی مولائی
7080
0
1398-04-23 13:32:06

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1.25
1
آهن الات علی مولائی
7080
0
1398-04-23 13:32:06
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
3
1
آهن الات علی مولائی
0
6100
1398-04-23 13:28:50


قیمت پیشنهادی

برشکاری ابراهیمی
3350
0
قزاق
1397-12-05 02:21:20
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50