میلگرد متین


معرفی


163
94
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
میلگرد متین
0
4550
1398-04-23 13:58:33

کالا ها

میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
4020
0
1398-04-31 21:29:46
میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد متین
4050
0
1398-04-31 21:29:35
میلگرد
16
شاهرود
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
4050
0
1398-04-31 21:29:23
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
0
4100
1398-04-31 21:28:51
میلگرد
25
پرشین
A3
12 متری
مشکی
25
میلگرد متین
4120
0
1398-04-31 21:28:39


قیمت پیشنهادی

فولاد چلسی
3310
0
ملایر
6
1397-12-05 02:21:20
عبدالهی
4250
4200
هیربد
6
1398-04-15 12:39:10
آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
6
1398-04-16 15:25:49
میلگرد کاوه
4400
4900
هیربد
6
1398-04-16 16:44:59