میلگرد متین


معرفی


272
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
0
4120
1398-04-23 13:59:54

کالا ها

میلگرد
18
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
0
3990
1398-06-20 16:24:16
میلگرد
6.5
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
6.5
میلگرد متین
0
4330
1398-06-16 12:23:36
میلگرد
8
قزوین
A3
12 متری
مشکی
8
میلگرد متین
0
4080
1398-06-16 12:22:38
میلگرد
14
قزوین
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
3950
1398-06-16 12:22:25
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4040
1398-06-13 17:31:17


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22