پایپ متال


معرفی


8
4
0

کالا انتخاب شده

لوله
2
اهواز
2
پایپ متال
0
4850000
1398-04-23 14:37:14

کالا ها

لوله
2
اهواز
2
پایپ متال
0
4850000
1398-04-23 14:37:14
لوله
3
قزوین
3
3
پایپ متال
105000
0
1398-04-22 18:29:32
لوله
2
اهواز
2
4
تست آب توکار
پایپ متال
0
4800000
1398-04-22 18:28:28
لوله
1
چین
1
پایپ متال
7130
7230
1398-04-18 17:06:44


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
480000
0
اهواز
2
1398-03-12 15:40:54
تناژ آسیا
160000
0
چین
2
1398-04-16 14:29:00
آریا صنعت خاتم
500
0
چین
2
1398-04-18 13:36:01
حسنلو
6150
0
چین
2
1398-04-18 14:36:56