تجارت غرب

معرفی

2
8
0

کالا انتخاب شده

نبشی
5
سپاهان
12 متری
5
5
تجارت غرب
43501
4355

کالا ها

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
تجارت غرب
3800
3700
میلگرد
6
فایکو
A2
12 متری
مشکی
6
تجارت غرب
0
3800
میلگرد
12
هیربد
A3
12 متری
مشکی
12
تجارت غرب
0
4150
نبشی
5
سپاهان
12 متری
5
5
تجارت غرب
43501
4355
ورق
مبارکه
سفید
رول پابرش
0.3
1.25
تجارت غرب
0
7300

قیمت پیشنهادی

آهن آلات نوري
5050
5000
ناب تبریز
5
آهن آلات نوري
5050
5000
یاوران زنجان
5
آهن آلات نوري
5050
5000
ظهوریان
5
آهن آلات نوري
4950
4900
منظومه اصفهان
5

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن