آهن آسان


معرفی


2
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
آهن آسان
0
4250
1398-04-23 15:47:30

کالا ها

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
20
2
آهن آسان
0
5580
1398-04-23 15:57:52
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
آهن آسان
0
4250
1398-04-23 15:47:30


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22