آهن آسان


معرفی


2
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
آهن آسان
0
4250
1398-04-23 15:47:30

کالا ها

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
20
2
آهن آسان
0
5580
1398-04-23 15:57:52
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
آهن آسان
0
4250
1398-04-23 15:47:30
میلگرد
10
هیربد
A3
12 متری
مشکی
10
آهن آسان
4230
4220
1398-04-23 15:46:07
میلگرد
18
هیربد
A3
12 متری
مشکی
18
آهن آسان
4230
4220
1398-04-23 15:46:07
میلگرد
20
هیربد
A3
12 متری
مشکی
20
آهن آسان
4230
4220
1398-04-23 15:46:07


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
پیری
2070
0
هیربد
16
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19