بنگاه امیر حسین


معرفی


2
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
10
بنگاه امیر حسین
0
4300
1398-04-23 16:32:55

کالا ها

میلگرد
10
قزوین
A3
12 متری
مشکی
10
بنگاه امیر حسین
0
4200
1398-04-23 16:34:58
میلگرد
10
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
10
بنگاه امیر حسین
0
4300
1398-04-23 16:32:55


قیمت پیشنهادی

اهن الات کوثر
3380
0
البرز
10
1397-12-05 02:21:20
آهن آلات نگین افزل
4650
0
پرشین
10
1398-03-04 16:16:00
اهن دنيز
4700
4690
نورد تهران
10
1398-04-02 18:49:02
اهن دنيز
4700
0
نورد تهران
10
1398-04-02 18:51:53