فولاد تجارت صفا


معرفی


4
2
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
6
100 * 100
فولاد تجارت صفا
0
63000
1398-04-23 18:07:59

کالا ها

قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
6
100 * 100
فولاد تجارت صفا
0
63000
1398-04-23 18:07:59
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
فولاد تجارت صفا
0
4400
1398-04-22 18:04:03


قیمت پیشنهادی

آریا فلز
3050
2900
تهران شرق
1396-10-19 05:55:54
شرکت پروفیل مهدی
3300
0
تهران شرق
1397-12-05 02:21:20
میلگرد مهدی
6800
0
تهران شرق
1398-04-19 16:38:41
حیدربیگی
6600
0
تهران شرق
1398-04-19 21:48:09