شرکت قطب فولاد ایرانیان


معرفی


1
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.8
1.25
شرکت قطب فولاد ایرانیان
7000
0
1398-04-24 12:20:12

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.8
1.25
شرکت قطب فولاد ایرانیان
7000
0
1398-04-24 12:20:12
ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
0.5
1
شرکت قطب فولاد ایرانیان
0
8100
1398-04-24 12:18:54


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7120
هفت الماس
1398-01-29 09:08:50