ورق آلات حیدری


معرفی


3
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
هفت الماس
ST12
6 متری برشی
1.5
1.25
ورق آلات حیدری
0
7050
1398-04-24 12:36:23

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.8
1.25
ورق آلات حیدری
7000
0
1398-04-24 12:37:00
ورق
هفت الماس
ST12
6 متری برشی
1.5
1.25
ورق آلات حیدری
0
7050
1398-04-24 12:36:23


قیمت پیشنهادی

برشکاری مولایی
0
3500
هفت الماس
1397-12-05 02:21:22
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50