بهاران


معرفی


110
68
0

کالا انتخاب شده

ورق
کاشان
رول پابرش
0.6
1
بهاران
0
4300
1398-04-24 14:06:16

کالا ها

میلگرد
10
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
10
بهاران
0
4070
1398-05-02 10:40:13
میلگرد
12
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
12
بهاران
4120
0
1398-05-02 10:40:01
میلگرد
14
سیرجان
A3
12 متری
مشکی
14
بهاران
0
4080
1398-05-02 10:39:36
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
بهاران
4150
0
1398-05-02 10:39:28
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
بهاران
4090
4090
1398-05-02 10:39:20


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
9290
1398-01-29 09:08:47
آهن آلات حیدریان
0
9200
1398-01-29 09:08:47
آهن آلات حیدریان
0
9350
1398-01-29 09:08:47
آهن آلات حیدریان
0
9260
1398-01-29 09:08:47