میلگرد متین


معرفی


274
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
4150
0
1398-04-24 14:14:00

کالا ها

میلگرد
10
حسن رود
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
3920
0
1398-06-23 14:54:46
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4050
1398-06-21 17:22:26
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4000
1398-06-20 16:25:12
میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
میلگرد متین
0
4300
1398-06-20 16:25:03
میلگرد
14
ارگ تبریز
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
3980
1398-06-20 16:24:29


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22