بهاران


معرفی


110
68
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
8
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
8
بهاران
0
4200
1398-04-24 14:14:04

کالا ها

میلگرد
8
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
8
بهاران
0
4200
1398-05-02 10:37:49
میلگرد
14
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
14
بهاران
0
4090
1398-05-02 10:37:41
میلگرد
12
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
12
بهاران
0
4100
1398-05-02 10:37:31
میلگرد
20
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
20
بهاران
0
4110
1398-05-02 10:37:21
میلگرد
20
پرشین
A3
12 متری
مشکی
20
بهاران
0
4110
1398-05-02 10:37:12


قیمت پیشنهادی

فروشگاه آهن آلات حامی
0
2295
ظفر بناب
8
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2370
روهینا دزفول
8
1397-12-05 02:21:22
بنگاه حافظ
0
2390
سیادن ابهر
8
1397-12-05 02:21:22
اهن عسگری
2580
0
قزوین
8
1397-12-05 02:21:20