میلگرد متین


معرفی


163
94
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
میلگرد متین
0
4350
1398-04-24 14:14:32

کالا ها

میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
4020
0
1398-04-31 21:29:46
میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد متین
4050
0
1398-04-31 21:29:35
میلگرد
16
شاهرود
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
4050
0
1398-04-31 21:29:23
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
0
4100
1398-04-31 21:28:51
میلگرد
25
پرشین
A3
12 متری
مشکی
25
میلگرد متین
4120
0
1398-04-31 21:28:39


قیمت پیشنهادی

تجارت غرب
4150
0
هیربد
12
1397-12-05 02:21:21
پاک سیما
5400
نیشابور
12
1398-02-31 16:10:33
میلگرد حسنلو
0
5320
نورد تهران
12
1398-04-05 12:34:45
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
12
1398-04-15 13:25:01