فروشگاه رکنی


معرفی


2
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
فروشگاه رکنی
0
4300
1398-04-24 14:20:49

کالا ها

میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
فروشگاه رکنی
0
4300
1398-04-24 14:20:49
ورق
هفت الماس
ST12
6 متری برشی
0.8
1.25
فروشگاه رکنی
0
8500
1398-04-24 14:19:09


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22