ناودانی مهدی


معرفی


4
2
0

کالا انتخاب شده

نبشی
8
آریان
6 متری
8
8
ناودانی مهدی
0
4700
1398-04-24 14:36:38

کالا ها

نبشی
10
ذوب آهن اصفهان
6 متری
10
8
ناودانی مهدی
0
4670
1398-04-24 14:38:03
نبشی
8
آریان
6 متری
8
8
ناودانی مهدی
0
4700
1398-04-24 14:36:38


قیمت پیشنهادی

آهن آلات نوري
5000
4900
آریان
8
1398-02-10 18:22:34
آهن آلات نوري
4620
4520
ناب تبریز
8
1398-02-10 18:08:37
آهن آلات نوري
5400
5300
سپاهان
8
1398-02-19 11:44:51
آهن آلات نوري
5050
5000
ظهوریان
8
1398-02-30 16:08:31