میلگرد متین


معرفی


272
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4140
1398-04-24 18:09:47

کالا ها

میلگرد
16
صبا فولاد زاگرس
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
3990
4010
1398-06-30 13:09:36
میلگرد
18
درپاد
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
4000
0
1398-06-30 13:09:30
میلگرد
10
نورد تهران
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
395
0
1398-06-30 13:09:19
میلگرد
16
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 13:09:06
میلگرد
16
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4040
1398-06-30 13:08:58


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22