میلگرد متین


معرفی


163
94
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
میلگرد متین
0
4550
1398-04-24 18:11:00

کالا ها

میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
4020
0
1398-04-31 21:29:46
میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد متین
4050
0
1398-04-31 21:29:35
میلگرد
16
شاهرود
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
4050
0
1398-04-31 21:29:23
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
0
4100
1398-04-31 21:28:51
میلگرد
25
پرشین
A3
12 متری
مشکی
25
میلگرد متین
4120
0
1398-04-31 21:28:39


قیمت پیشنهادی

توری شادآباد
2435
0
امیر کبیر خزر
5.5
1397-12-05 02:21:20
بهاران
4250
فایکو
5.5
1398-04-24 14:15:35
میلگرد متین
4500
0
فایکو
5.5
1398-04-24 18:14:13
رضایی
4100
0
فایکو
5.5
1398-04-26 13:44:13