میلگرد متین


معرفی


244
140
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
میلگرد متین
0
4550
1398-04-24 18:11:00

کالا ها

میلگرد
18
خلیج فارس
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
4000
0
1398-06-09 18:52:38
میلگرد
14
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
3990
0
1398-06-09 18:52:19
میلگرد
10
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
0
3990
1398-06-09 18:52:10
میلگرد
18
بردسیرکرمان
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
0
4000
1398-06-09 18:51:50
میلگرد
20
خلیج فارس
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد متین
0
4000
1398-06-09 18:51:37


قیمت پیشنهادی

توری شادآباد
2435
0
امیر کبیر خزر
5.5
1397-12-05 02:21:20
بهاران
4250
فایکو
5.5
1398-04-24 14:15:35
میلگرد متین
4500
0
فایکو
5.5
1398-04-24 18:14:13
رضایی
4100
0
فایکو
5.5
1398-04-26 13:44:13