میلگرد متین


معرفی


274
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
میلگرد متین
0
4550
1398-04-24 18:11:00

کالا ها

میلگرد
10
حسن رود
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
3920
0
1398-06-23 14:54:46
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4050
1398-06-21 17:22:26
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4000
1398-06-20 16:25:12
میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
میلگرد متین
0
4300
1398-06-20 16:25:03
میلگرد
14
ارگ تبریز
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
3980
1398-06-20 16:24:29


قیمت پیشنهادی

توری شادآباد
2435
0
امیر کبیر خزر
5.5
1397-12-05 02:21:20
بهاران
4250
0
فایکو
5.5
1398-04-24 14:15:35
میلگرد متین
4500
0
فایکو
5.5
1398-04-24 18:14:13
رضایی
4100
0
فایکو
5.5
1398-04-26 13:44:13