میلگرد متین


معرفی


274
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
40
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
40
میلگرد متین
0
4300
1398-04-24 18:12:09

کالا ها

میلگرد
18
شاهرود
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
0
4000
1398-06-30 13:11:45
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 13:10:52
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 13:10:46
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 13:10:37
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد متین
0
4030
1398-06-30 13:10:31


قیمت پیشنهادی

رضایی
5500
0
ذوب آهن
40
1398-04-20 13:43:42
میلگرد متین
4100
0
ذوب آهن
40
1398-04-29 18:56:51