میلگرد متین


معرفی


274
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
پرشین
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
0
4160
1398-04-24 18:12:29

کالا ها

میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
0
4140
1398-04-23 11:49:53
میلگرد
10
قزوین
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
0
4020
1398-04-23 11:49:34
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4130
1398-04-23 11:49:15
میلگرد
10
فایکو
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
0
4050
1398-04-20 13:53:32
میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
میلگرد متین
0
4210
1398-04-20 13:52:30


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19