آهن مجد ایرانیان


معرفی


207
2
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
14
یزد
انبار تهران
14
آهن مجد ایرانیان
42200
43200
1398-04-25 13:56:23

کالا ها

تیرآهن
16
یزد
کارخانه
16
آهن مجد ایرانیان
42200
0
1398-04-25 14:01:51
تیرآهن
14
یزد
انبار تهران
14
آهن مجد ایرانیان
42200
43200
1398-04-25 13:56:23


قیمت پیشنهادی

لطفی
440000
0
ذوب آهن
14
1397-12-05 02:21:19
آهن 101
445000
0
ذوب آهن
14
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
458000
0
ذوب آهن
14
1396-12-17 08:36:28
تیرآهن پارسه
325000
0
ماهان
14
1397-12-05 02:21:19