آهن مجد ایرانیان


معرفی


207
2
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
16
یزد
کارخانه
16
آهن مجد ایرانیان
42200
0
1398-04-25 14:01:51

کالا ها

تیرآهن
16
یزد
کارخانه
16
آهن مجد ایرانیان
42200
0
1398-04-25 14:01:51
تیرآهن
14
یزد
انبار تهران
14
آهن مجد ایرانیان
42200
43200
1398-04-25 13:56:23


قیمت پیشنهادی

لطفی
520000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیراهن و ورق کریمی
405000
0
اهواز
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
545000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
455000
0
آرین
16
1397-12-05 02:21:19