بازرگانی خالقی


معرفی


11
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
شهرکرد
رول پابرش
0.5
1
بازرگانی خالقی
8600
8700
1398-06-03 13:29:00

کالا ها

ورق
شهرکرد
رول پابرش
0.5
1
بازرگانی خالقی
8600
8700
1398-06-03 13:29:00


قیمت پیشنهادی

اهن لک
3930
0
شهرکرد
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
10140
1398-01-29 09:08:47
آهن آلات حیدریان
0
10140
1398-01-29 09:08:47
آهن آلات حیدریان
0
10190
1398-01-29 09:08:47