میلگرد متین


معرفی


274
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4100
1398-04-26 11:02:58

کالا ها

میلگرد
16
صبا فولاد زاگرس
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
3990
4010
1398-06-30 13:09:36
میلگرد
18
درپاد
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
4000
0
1398-06-30 13:09:30
میلگرد
10
نورد تهران
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
395
0
1398-06-30 13:09:19
میلگرد
16
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 13:09:06
میلگرد
16
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4040
1398-06-30 13:08:58


قیمت پیشنهادی

پاک سیما
0
5400
نیشابور
14
1398-02-31 16:10:33
میلگرد حسنلو
0
5320
نورد تهران
14
1398-04-05 12:34:45
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
14
1398-04-15 13:25:01
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
14
1398-04-16 12:18:17