میلگرد متین


معرفی


274
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4100
1398-04-26 11:02:58

کالا ها

میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
0
4140
1398-04-23 11:49:53
میلگرد
10
قزوین
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
0
4020
1398-04-23 11:49:34
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4130
1398-04-23 11:49:15
میلگرد
10
فایکو
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
0
4050
1398-04-20 13:53:32
میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
میلگرد متین
0
4210
1398-04-20 13:52:30


قیمت پیشنهادی

پاک سیما
0
5400
نیشابور
14
1398-02-31 16:10:33
میلگرد حسنلو
0
5320
نورد تهران
14
1398-04-05 12:34:45
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
14
1398-04-15 13:25:01
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
14
1398-04-16 12:18:17