امیر حسین خلج


معرفی


7
19
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
30
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
30
امیر حسین خلج
4080
4200
1398-04-26 11:06:41

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
امیر حسین خلج
0
4200
1398-04-26 11:16:30
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
امیر حسین خلج
0
4260
1398-04-26 11:16:06
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
امیر حسین خلج
4200
0
1398-04-26 11:15:29
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
امیر حسین خلج
0
4270
1398-04-26 11:15:15
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
امیر حسین خلج
0
4270
1398-04-26 11:15:04


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
4200
0
ذوب آهن
30
1398-04-15 11:58:35
پاسارگاد
4200
0
ذوب آهن
30
1398-04-15 12:00:07
رضایی
4500
0
ذوب آهن
30
1398-04-20 13:42:21
رضایی
4500
0
بافق یزد
30
1398-04-20 13:42:40