المهدی


معرفی


8
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
المهدی
0
4100
1398-04-26 11:40:00

کالا ها

میلگرد
16
سیرجان
A3
12 متری
مشکی
16
المهدی
4100
0
1398-04-26 11:40:24
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
المهدی
0
4100
1398-04-26 11:40:00
نبشی
5
سپاهان
6 متری
5
6
المهدی
0
4850
1398-04-16 17:42:07


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19