فولاد غرب


معرفی


9
13
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد غرب
0
42600
1398-04-26 12:12:05

کالا ها

میلگرد
14
پرشین
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد غرب
0
4170
1398-04-22 11:56:29
میلگرد
20
پرشین
A3
12 متری
مشکی
20
فولاد غرب
0
4170
1398-04-22 11:56:29
میلگرد
16
پرشین
A3
12 متری
مشکی
16
فولاد غرب
0
4170
1398-04-22 11:56:29


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19