فولاد غرب


معرفی


9
13
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
پرشین
A3
12 متری
مشکی
10
فولاد غرب
0
6300
1398-04-26 12:53:43

کالا ها

میلگرد
10
پرشین
A3
12 متری
مشکی
10
فولاد غرب
0
6300
1398-04-26 12:53:43
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد غرب
0
6300
1398-04-26 12:53:15
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
فولاد غرب
0
42500
1398-04-26 12:50:53
میلگرد
18
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
18
فولاد غرب
0
41800
1398-04-26 12:50:39
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد غرب
0
41800
1398-04-26 12:12:53


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19