رضایی


معرفی


206
65
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:29:00

کالا ها

میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:46:09
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
4100
4100
1398-04-26 13:46:02
میلگرد
16
پرشین
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:45:55
میلگرد
18
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
18
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:45:41
میلگرد
14
پرشین
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:45:34


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22