رضایی


معرفی


206
65
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:41:31

کالا ها

میلگرد
25
پرشین
A3
12 متری
مشکی
25
رضایی
4200
0
1398-04-31 19:05:26
میلگرد
32
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
32
رضایی
0
4200
1398-04-31 19:02:17
میلگرد
12
نورد تهران
A3
12 متری
مشکی
12
رضایی
6500
0
1398-04-31 18:54:44
میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4200
1398-04-31 18:52:22
میلگرد
8
بردسیرکرمان
A3
12 متری
مشکی
8
رضایی
4100
0
1398-04-26 13:47:19


قیمت پیشنهادی

پاک سیما
0
5400
نیشابور
14
1398-02-31 16:10:33
میلگرد حسنلو
0
5320
نورد تهران
14
1398-04-05 12:34:45
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
14
1398-04-15 13:25:01
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
14
1398-04-16 12:18:17