رضایی


معرفی


206
65
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:41:31

کالا ها

میلگرد
5.5
فایکو
A3
12 متری
مشکی
5.5
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:44:13
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:44:06
میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:43:33
میلگرد
8
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
8
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:43:26
میلگرد
16
صبا فولاد زاگرس
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:43:16


قیمت پیشنهادی

پاک سیما
0
5400
نیشابور
14
1398-02-31 16:10:33
میلگرد حسنلو
0
5320
نورد تهران
14
1398-04-05 12:34:45
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
14
1398-04-15 13:25:01
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
14
1398-04-16 12:18:17