رضایی


معرفی


206
65
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:42:18

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:42:00
میلگرد
16
سیرجان
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
4100
4100
1398-04-26 13:41:48
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:41:31
میلگرد
20
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
20
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:40:59
میلگرد
16
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:40:50


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22