رضایی


معرفی


206
65
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:47:08

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:42:00
میلگرد
16
سیرجان
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
4100
4100
1398-04-26 13:41:48
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:41:31
میلگرد
20
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
20
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:40:59
میلگرد
16
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:40:50


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19