برج غرب


معرفی


22
16
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
برج غرب
0
4050
1398-04-27 12:03:04

کالا ها

میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
برج غرب
0
4050
1398-04-27 12:03:27
میلگرد
12
نورد تهران
A3
12 متری
مشکی
12
برج غرب
0
4050
1398-04-27 12:03:12
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
برج غرب
0
4050
1398-04-27 12:03:04
تیرآهن
18
کرمانشاه
انبار تهران
18
برج غرب
0
700
1398-04-27 12:02:54
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
برج غرب
0
4050
1398-04-27 12:02:34


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19