آهن آلات رنجبر


معرفی


4
4
0

کالا انتخاب شده

ورق
چین
ST37
6 متری
10
1/5
آهن آلات رنجبر
0
5900
1398-04-29 00:30:46

کالا ها

ورق
چین
ST37
6 متری
10
1/5
آهن آلات رنجبر
0
5900
1398-04-29 00:30:46
ورق
مبارکه
ST37
2 متری برشی
2.5
1
آهن آلات رنجبر
0
6700
1398-04-13 12:20:39
ورق
مبارکه
ST37
2 متری برشی
5
1
آهن آلات رنجبر
0
6800
1398-04-13 12:19:40
ورق
مبارکه
ST37
فابریک
1.5
ابعادی
آهن آلات رنجبر
0
7200
1398-04-13 12:14:02


قیمت پیشنهادی

تامین فولاد
3200
0
اکسین
1397-12-05 02:21:21
فولاد ملی
2920
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
17600
0
مبارکه
1399-10-17 11:49:22